Kinocharts China

Kinocharts China (3. – 9. April 2023)

« Letzte Woche Nächste Woche »
1. (1) Suzume 21,7 Mio $* 101,2 Mio $** 3. Wo
2. (3) Hachiko 18,0 Mio $ 26,8 Mio $ 2. Wo
3. (neu) Ride On 11,5 Mio $ 11,5 Mio $ 1. Wo
4. (neu) Der Super Mario Bros. Film 11,4 Mio $ 11,4 Mio $ 1. Wo
5. (2) Post Truth 8,3 Mio $ 92,6 Mio $ 6. Wo
6. (-) Titanic 5,2 Mio $ 5,2 Mio $ 1306. Wo
7. (neu) Detektiv Conan – 6. Film: Das Phantom der Baker Street 5,0 Mio $ 5,0 Mio $ 1. Wo
8. (4) Dungeons & Dragons: Ehre unter Dieben 4,3 Mio $ 9,3 Mio $ 2. Wo
9. (8) Journey To The West 3,9 Mio $ 6,0 Mio $ 2. Wo
10. (5) Nobody But You 2,5 Mio $ 7,0 Mio $ 2. Wo

* Einspielergebnis der Woche
** Einspielergebnis insgesamt(Anzeige)