Kinocharts China

Kinocharts China (17. – 23. April 2023)

« Letzte Woche Nächste Woche »
1. (neu) The First Slam Dunk 54,5 Mio $* 54,5 Mio $** 1. Wo
2. (1) Ride On 5,6 Mio $ 27,9 Mio $ 3. Wo
3. (2) Hachiko 4,3 Mio $ 38,9 Mio $ 4. Wo
4. (3) Suzume 2,8 Mio $ 110,2 Mio $ 5. Wo
5. (4) Der Super Mario Bros. Film 2,4 Mio $ 19,2 Mio $ 3. Wo
6. (5) Post Truth 2,1 Mio $ 97,8 Mio $ 8. Wo
7. (6) Faces in the Crowd 1,6 Mio $ 4,6 Mio $ 2. Wo
8. (-) Manifesto 0,9 Mio $ 7,8 Mio $ 5. Wo
9. (9) Journey To The West 0,9 Mio $ 8,7 Mio $ 4. Wo
10. (8) Titanic 0,9 Mio $ 7,9 Mio $ 1308. Wo

* Einspielergebnis der Woche
** Einspielergebnis insgesamt(Anzeige)