Kinocharts USA

Kinocharts USA (17. – 19. Mai 2024)

« Letzte Woche Nächste Woche »
1. (neu) IF: Imaginäre Freunde 33,7 Mio $* 33,7 Mio $** 1. Wo
2. (1) Planet der Affen: New Kingdom 25,5 Mio $ 100,7 Mio $ 2. Wo
3. (neu) The Strangers: Chapter 1 11,8 Mio $ 11,8 Mio $ 1. Wo
4. (2) The Fall Guy 8,4 Mio $ 62,9 Mio $ 3. Wo
5. (3) Challengers – Rivalen 2,9 Mio $ 43,4 Mio $ 4. Wo
6. (neu) Back to Black 2,8 Mio $ 2,8 Mio $ 1. Wo
7. (4) Tarot 2,0 Mio $ 15,5 Mio $ 3. Wo
8. (5) Godzilla x Kong: The New Empire 1,7 Mio $ 194,4 Mio $ 8. Wo
9. (neu) The Blue Angels 1,4 Mio $ 1,4 Mio $ 1. Wo
10. (7) Civil War 1,0 Mio $ 67,3 Mio $ 6. Wo

* Einspielergebnis am Wochenende

** Einspielergebnis insgesamt(Anzeige)