Kinocharts China

Kinocharts China (8. – 14. Januar 2024)

« Letzte Woche Nächste Woche »
1. (1) Johnny Keep Walking! 31,7 Mio $* 110,1 Mio $** 4. Wo
2. (2) The Goldfinger 11,2 Mio $ 57,7 Mio $ 3. Wo
3. (3) I Do It My Day 6,5 Mio $ 48,4 Mio $ 3. Wo
4. (neu) Follow bear to adventure 5,2 Mio $ 5,2 Mio $ 1. Wo
5. (neu) The Beekeeper 4,5 Mio $ 4,5 Mio $ 1. Wo
6. (5) Endless Journey 4,4 Mio $ 93,1  Mio $ 6. Wo
7. (6) Aquaman: Lost Kingdom 3,1 Mio $ 58,7 Mio $ 4. Wo
8. (4) Shining For One Thing 2,9 Mio $ 96,8 Mio $ 3. Wo
9. (7) If You Are The One Ⅲ 1,7 Mio $ 12,7 Mio $ 3. Wo
10. (8) Taylor Swift: The Eras Tour 1,6 Mio $ 11,2 Mio $ 3. Wo

* Einspielergebnis der Woche
** Einspielergebnis insgesamt(Anzeige)