Kinocharts China

Kinocharts China (1. – 7. Januar 2024)

« Letzte Woche Nächste Woche »
1. (2) Johnny Keep Walking! 45,4 Mio $* 78,5 Mio $** 3. Wo
2. (4) The Goldfinger 24,2 Mio $ 46,5 Mio $ 2. Wo
3. (3) I Do It My Day 15,4 Mio $ 42,0 Mio $ 2. Wo
4. (1) Shining For One Thing 15,1 Mio $ 93,9 Mio $ 2. Wo
5. (5) Endless Journey 8,8 Mio $ 88,8 Mio $ 5. Wo
6. (6) Aquaman: Lost Kingdom 7,7 Mio $ 55,6 Mio $ 3. Wo
7. (8) If You Are The One Ⅲ 4,9 Mio $ 11,0 Mio $ 2. Wo
8. (9) Taylor Swift: The Eras Tour 3,9 Mio $ 9,6 Mio $ 2. Wo
9. (neu) Chosen 3,6 Mio $ 3,6 Mio $ 1. Wo
10. (-) Shuke Beita 2,6 Mio $ 5,9 Mio $ 2. Wo

* Einspielergebnis der Woche
** Einspielergebnis insgesamt(Anzeige)