« Letzte Woche
1. (2) Hi, Mom 469,3 Mio $* 670,9 Mio $** 2. Wo
2. (1) Detective Chinatown 3 239,9 Mio $ 670,8 Mio $ 2. Wo
3. (3) A Writer’s Odyssey 69,0 Mio $ 121,3 Mio $ 2. Wo
4. (4) Boonie Bears:The Wild Life 42,0 Mio $ 83,8 Mio $ 2. Wo
5. (7) End Game 32,7 Mio $ 45,8 Mio $ 2. Wo
6. (6) New Gods: Nezha Reborn 31,3 Mio $ 54,2 Mio $ 2. Wo
7. (5) The Yinyang Master 12,5 Mio $ 39,5 Mio $ 2. Wo
8. (-) Rising From Ashes 1,1 Mio $ 3,9 Mio $ 22. Wo
9. (-) Cheers 0,4 Mio $ 0,7 Mio $ 2. Wo
10. (-) Starting station 0,3 Mio $ 0,5 Mio $ 5. Wo

* Einspielergebnis der Woche
** Einspielergebnis insgesamt(Anzeige)

Hinterlasse eine Antwort