Kinocharts China

Kinocharts China (22. – 28. Januar 2024)

« Letzte Woche Nächste Woche »
1. (1) Johnny Keep Walking! 20,9 Mio $* 156,4 Mio $** 6. Wo
2. (2) Rob N Roll 11,1 Mio $ 23,4 Mio $ 2. Wo
3. (2) The Goldfinger 7,7 Mio $ 65,4 Mio $ 4. Wo
4. (4) The Beekeeper 3,4 Mio $ 13,0 Mio $ 3. Wo
5. (5) Follow bear to adventure 2,8 Mio $ 12,0 Mio $ 3. Wo
6. (7) Endless Journey 2,2 Mio $ 97,9 Mio $ 8. Wo
7. (8) Aquaman: Lost Kingdom 1,9 Mio $ 62,7 Mio $ 6. Wo
8. (6) I Do It My Day 1,8 Mio $ 53,2 Mio $ 5. Wo
9. (10) HAPPY HEROES: Multiverse Rescue 1,1 Mio $ 2,2 Mio $ 2. Wo
10. (-) Taylor Swift: The Eras Tour 0,9 Mio $ 13,0 Mio $ 5. Wo

* Einspielergebnis der Woche
** Einspielergebnis insgesamt(Anzeige)